1411805 Lifetime Kills
77800 Elite Kills
910 | 1573 Paragon Level

Time Played by Class

Barb
Cru
DH
Monk
Necro
WD
Wiz

Last updated on Nov 1, 2022 4:08 PM PDT

Eos 30 Elite Kills 70 Eos 4,593 Elite Kills 70 Eos 0 Elite Kills 1

Progression

Artisans

Fallen Heroes

Hurax 03/31/20 70
Kikiti 04/03/20 70
Eos 07/24/20 70
Eos 08/31/22 70
Alucard 04/06/20 70
Suri 04/06/20 70
Lirix 04/07/20 70
Eos 07/11/20 70
Eos 03/28/20 70
Eos 03/27/20 70